TSI Ontwikkelassessments

 

 


 

Wat is Trimetrix precies?

TriMetrix is een driedimensionaal systeem waarmee ‘soft skills’ (=persoonlijke, emotionele, sociale en intellectuele vaardigheden) in kaart kunnen worden gebracht. Deze ‘soft skills’ zijn van essentieel belang voor het succesvol functioneren van mensen in hun werkomgeving. TriMetrix geeft inzicht in:

 • welke gedragspatronen iemand moet hebben om effectief gedrag te laten zien;
 • welke drijfveren iemand moet hebben om op de lange termijn intrinsiek gemotiveerd te zijn;
 • welke talenten iemand moet hebben om de beste resultaten te behalen.

 

In de gesprekken kan het gaan over: 

 • Analyse van jouw gedrag, drijfveren, talenten, krachten, valkuilen, etc. 
 • Zicht krijgen op jouw gekende en ongekende talenten en mogelijkheden. En onderzoeken hoe dit voor jou het beste bereikbaar/hanteerbaar wordt.
 • Onderzoeken welke professionele en persoonlijke ontwikkeling gewenst is voor jouw groei en/of volgende stap
 • Welke (functie-)elementen passen bij jouw ‘pakket’

 

Waarom TriMetrix?

TriMetrix is een online profielonderzoek dat een objectief beeld oplevert van ‘soft skills’ van deelnemers. Inzicht verkrijgen in de ‘soft skills’ kan deelnemers helpen zichzelf – en de mensen om hen heen – (nog beter) te begrijpen. Dat is meer dan alleen maar leuk of interessant. Het is ook erg nuttig in de interactie met andere mensen en bij het nadenken over de vraag hoe iemand optimaal gebruik kan maken van de unieke talenten waarover hij/zij beschikt. 

 

De kans op succes en plezier in een bepaalde rol of functie neemt toe naarmate persoonlijke ‘soft skills’ beter passen bij wat er in de functie en door de organisatie gevraagd wordt. Wie zijn leven en loopbaan probeert in te richten op basis van de talenten die hij/zij van nature heeft meegekregen en ontwikkeld, heeft een grotere kans om succesvol en gelukkig te zijn/worden, ook in datgene wat hij/zij doet.

 

Wat meet Trimetrix precies?

TriMetrix meet met gevalideerde instrumenten ‘soft skills’. Deze vaardigheden zijn verdeeld over drie domeinen:

1. Talenten

Wat kan ik? Waar ben ik van nature ervaren, of in potentie goed in? 

2. Drijfveren

Waarom doe ik de dingen die ik doe? Waar krijg ik energie/een kick van? Waar haal ik bevrediging uit? Wat wil ik?

3. Gedrag

Hoe doe ik de dingen die ik doe? Hoe presenteer en manifesteer ik mij richting anderen? Hoe breng ik zaken naar buiten?

 

Wat meet TriMetrix niet?

Intelligentie (IQ), specifieke kennis, ‘hard skills’ (=specifieke kennis en functionele, technische, praktische vaardigheden) en ervaring kunnen allemaal nodig zijn voor het leveren van optimale prestaties. Deze elementen vallen buiten het bereik van TriMetrix, maar hebben duidelijk wel invloed op het functioneren van een persoon.

 

Wiens perceptie?

Het rapport dat naar aanleiding van een online profielonderzoek wordt aangemaakt, is het directe resultaat van de antwoorden die gegeven zijn. Er is geen psycholoog, coach, adviseur of andere partij die antwoorden interpreteert en vervolgens vertaalt naar een tekst. De resultaten zijn dus een directe weergave van de gegeven antwoorden (zelfperceptie).

 

Enkele kenmerken van TriMetrix

TriMetrix biedt:

 • een methodiek die op jou als persoon gericht is; 
 • resultaten die niet goed of slecht zijn, maar inzicht geven;
 • een profielonderzoek dat als waarderend in plaats van bedreigend wordt ervaren. Het nodigt uit om te kijken naar ontwikkelmogelijkheden;
 • een methodiek waarmee de deelnemers snel en doeltreffend inzicht krijgen in het eigen totale functioneren. Het talentendeel zorgt voor een bijzonder compleet beeld, waarbij zowel de gekende als de ongekende talenten zichtbaar worden.
 • een gevalideerde, objectieve meting;
 • een snelle, grondige methodiek die leidt tot concrete actiepunten.

 

Gedrag, Drijfveren en Talenten 

TriMetrix meet  drie verschillende onderdelen die een belangrijke rol spelen in iemands karakter of persoonlijkheid: gedrag, drijfveren en talenten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van drie verschillende methodieken. In de tekst hieronder lichten we toe hoe deze drie onderdelen op elkaar in kunnen werken.

 

Modelmatig gelden voor de diverse onderdelen de volgende punten:

 • De dimensionale balans is de bron van ons talent. Hoe scherper iemand een denkdimensie ziet, des te beter hij deze kan toepassen.
 • Drijfveren scheppen het ideale klimaat voor de toepassing en verdere ontwikkeling van talenten.
 • Gedrag maakt het mogelijk het talent aan de omgeving te tonen en bepaalt mede of een talent herkend wordt door de betrokkene en de omgeving. 

Wat dat concreet betekent, werken we hieronder verder uit.

 

In de praktijk zal het regelmatig voorkomen dat iemand ‘gedragstechnisch’ een bepaalde vaardigheid beheerst, maar een soortgelijke vaardigheid op het niveau van talenten minder sterk ontwikkeld heeft.

 

Een voorbeeld: iemand vertoont op basis van zijn gedragsprofiel uitstekend luistergedrag (is geduldig, laat de ander uitpraten, kijkt hem aan, stelt vragen enzovoort), maar kan laag scoren op het talent ‘Objectief luisteren’ en dus moeite hebben met het objectief waarnemen van wat de ander bedoelt te zeggen.

 

Nog een voorbeeld: iemand kan gedragstechnisch heel makkelijk besluiten nemen vanuit zijn hoge score op de gedragsstijl ‘Dominantie’, maar als 8 van de 10 beslissingen die hij neemt verkeerd uitpakken, dan is het talent ‘Besluitvaardigheid’ duidelijk minder sterk aanwezig.

 

Een laatste voorbeeld: iemand met een hoge score op de ‘Intellectuele drijfveer’ kan toch het talent ‘Continu leren’ minder ontwikkeld hebben. De gedrevenheid en behoefte om kennis te verzamelen is er wel, maar de richting die eraan gegeven wordt (wat doe ik uiteindelijk met mijn kennis) kan minder duidelijk zijn. Het is misschien eerder het leren om het leren, kennis vergaren als doel op zich zonder dat men met die kennis concreet ergens naar toe wil werken.

 

Het kan ook voorkomen dat bepaalde talenten, drijfveren en gedragskenmerken met elkaar in tegenspraak (lijken te) zijn. Soms kan dit leiden tot (een gevoel van) ‘niet begrepen worden’. Denk bijvoorbeeld aan iemand met hoge scores op de gedragsstijlen ‘Conformiteit’ en ‘Dominantie’. Deze persoon wordt waarschijnlijk door anderen, als koel, zakelijk en emotieloos gezien, terwijl hij/zij vanuit een hoog ‘Empathisch vermogen’ op de dimensionale balans juist actief interesse heeft in en betrokkenheid voelt bij wat anderen bezighoudt en beweegt. 

Het is ook mogelijk dat hij/zij vanuit een sterke ‘Sociale drijfveer’ juist erg begaan is met anderen en bij het nemen van besluiten veel rekening houdt met anderen. Dit geeft dan verheldering/bewustwording en hier liggen dan nadrukkelijk ontwikkelpunten van iemand. Het talent en/of de wil is er wel, maar iemand laat het in het gedrag minder of niet zien.

 

Vanzelfsprekend komt het ook vaak voor dat bepaalde talenten, drijfveren en gedragskenmerken elkaar juist versterken. Een voorbeeld: mensen die hoog scoren op het talent ‘Anderen beïnvloeden’, en een hoge score hebben op de gedragsstijl ‘Invloed’ en een hoge score hebben op de ‘Intellectuele drijfveer’, worden door hun omgeving vaak ervaren als mensen die over ‘inhoudelijke autoriteit’ beschikken en anderen hiermee op een relatiegerichte wijze kunnen overtuigen.

 

Tot slot. Voor de meeste mensen is het effectiever en zinvoller om zich te concentreren op de talenten die zij van nature in huis hebben. Ook op de vraag hoe ze die talenten in hun werk optimaal kunnen benutten, in plaats van te gaan sleutelen aan vaardigheden die hen minder goed liggen. Beséf van eigen zogenaamde ‘zwakheden’ vormt echter wel de sleutel tot het hanteren van die zogenaamde ‘zwakheden’ of het vinden van een compensatie ervoor of zelfs het ombuigen ervan tot een vaardigheid in bepaalde situaties. 

 

  

Powered by webXpress