PTG Coaching

 

What doesn’t kill you..

….makes you stronger…. Een voor velen bekende kreet. En ó zo waar, vaak ook ó zo moeilijk om te realiseren. Vooral als je forse tegenslag hebt. Dan komt het er echt op aan. 

 

Ingrijpende gebeurtenissen kunnen je leven compleet op de kop zetten. Of het nu het krijgen van een levensbedreigende ziekte is of het meemaken van een burnout, het zien gebeuren van een vreselijk ongeluk, het verliezen van je geliefde of van een baan, beroofd worden, etc. Het is veelal heftig en ingrijpend. Daar bestaan vooral negatieve beelden over. 

Ze kunnen je levensloop echter uiteindelijk ook in positieve zin compleet transformeren. Je kunt het bij mensen herkennen als ze erover praten alsof hun leven in ‘stukjes’ is gedeeld, zoals: "sinds mijn ongeluk ben ik een ander mens, ik geniet veel meer van het leven”; "na mijn herstel van kanker weet ik wat echt belangrijk is in het leven”; "mijn wereld stortte in toen ik mijn baan verloor, maar achteraf is dat het beste wat me in mijn leven is overkomen”.

 

Als je midden ‘in de ellende’ zit, heb je echter weinig aan teksten als "je komt er sterker uit”. Dat weet je met je hoofd soms ook wel, maar zo voelt het dan absoluut niet. 

 

Wat is PostTraumatische Groei?

Groeien door tegenslag heet in de wetenschap PostTraumatische Groei (PTG). 

PTG verwijst naar emotionele groei en positieve psychologische veranderingen als gevolg van het worstelen met allerlei klachten, een persoonlijke crisis of moeilijke omstandigheden. 

PTG leidt tot transformatie, hetgeen betekent dat veranderingen blijvend zijn en je ‘er sterker en wijzer uitkomt’. 

Dit resulteert in een hoger niveau van functioneren. 

Mensen ervaren daardoor een hogere kwaliteit van leven dan voorheen.

 

PTG is een fenomeen dat leidt tot transformatie. In het algemeen zijn er vijf deelgebieden waarop groei kan worden gerealiseerd, namelijk:

 • Relaties, bijvoorbeeld andere waarde hechten aan relaties met familie en vrienden: opener, empatischer, aandachtiger, duidelijker, selectiever.
 • Persoonlijke kracht, bijvoorbeeld verhogen van veerkracht, wijsheid, authenticiteit, senioriteit en meer inzicht in eigen sterktes en beperkingen, talenten en valkuilen
 • Verandering in religie/spiritualiteit/levensfilosofie, bijvoorbeeld een gewijzigd inzicht in wat nu echt belangrijk is in het leven.
 • Het ervaren van nieuwe mogelijkheden en het verbreden van de horizon
 • Verandering in de waardering/beleving van het leven

 

 

Veel mensen kennen wel de term PTSS (posttraumatische stress stoornis) en weinig mensen kennen de term PTG. Dat is meteen iets wat belangrijk is om bij stil te staan.  

Als je aan mensen vertelt dat ze kwetsbaar zijn en hulp nodig hebben, wordt dat als je niet oppast een self-fulfilling-prophecy. Het werkt beter als je (h)erkent, dat mensen ook kunnen groeien in moeilijke tijden en dat ook in dergelijke processen mensen vaak nog in staat zijn om verantwoordelijkheid te nemen in hun eigen proces. 

 

PTG is eerder een proces dan een resultaat. De mate van probleemervaring wordt mede bepaald door onze veronderstellingen en overtuigingen. 

Dus trauma is een subjectief gegeven en overigens ook deels cultuurbepaald. Een traumatische ervaring is een vermorzelaar van onze beleving van de dagelijkse realiteit. 


Welke coachvragen?

Voel je je al een tijd moe, uitgeput, depressief, ongedurig, boos, onveilig, angstig? 

Ben je bang om je ziek te moeten melden of ben je al arbeidsongeschikt als gevolg van psychisch-/emotioneel gerelateerde klachten? 

Wij zijn gespecialiseerd in het coachen van klachten zoals:

 • Te weinig grip op je eigen gedrag of begrip daarvan
 • Onverwerkte gebeurtenissen uit het verleden
 • Moeilijk hanteerbare emoties
 • Burn-out, overspannenheid
 • Depressie
 • Angstklachten
 • Traumatische gebeurtenissen
 • Laag zelfbeeld
 • Rouw/verlies
 • Aangrijpende ontslagsituatie
 • Moeite met het verwerken van een Bijna Dood Ervaring (BDE)
 • Etc.
 

PTG Coaching

De coachtrajecten van Et Emergo zijn anders dan ‘gewone’ coachtrajecten. Wij hebben een aanpak ontwikkeld die gebaseerd is op tientallen jaren ervaring en die aansluit bij recente wetenschappelijke inzichten. • Ook als je het heel moeilijk hebt, ben je nog goed in staat om regie te nemen, ook al voelt dat vaak dan niet zo. Het proces loopt echter begrijpelijker/hanteerbaarder als dat ondersteund wordt door een terzake deskundige coach. Een traumatische ervaring is een vermorzelaar van onze beleving van de dagelijkse realiteit. En dat is een heftig proces waar begeleiding daarvan vakmanschap, levenservaring en professionele ervaring vereisen. 
 • Wij focussen ons liever op de kracht van de mens dan op een ziektelabel. Aandacht geven aan aanwezig potentieel/sterktes/talenten werkt veel beter dan het verminderen van zogenaamde zwaktes. We zeggen daar overigens niet mee dat je je zogenaamde 'zwaktes' moet ontkennen, er overheen 'blazen' of negeren. Het erkennen, herkennen en aanvaarden van je 'zwaktes' (eigenlijk: valkuilen) leidt tot gebalanceerde zelfkennis en dat leidt tot grotere tevredenheid, hanteerbaar potentieel en bewust te gebruiken capaciteiten. Dat betekent in de praktijk dat wij gericht zijn op zowel herstel als op persoonlijke groei.

 • Moeilijke periodes in het leven heeft iedereen. Wij ondersteunen het
 verwerkingsproces en doen daar vooral heel gewoon over, zonder het te klein of te groot te maken. In onze aanpak zijn wij er op gericht dat moeilijke periodes tevens positieve mogelijkheden bieden waardoor sneller herstel optreedt en persoonlijke groei wordt gerealiseerd.

 • Wij hebben ervaren dat coachtrajecten veel sneller duurzame resultaten opleveren wanneer er gericht aandacht wordt besteed aan zowel emotionele als mentale, fysieke en energetische verbetering/groei. Afhankelijke van de coachvraag en de persoonlijke voorkeuren van de coachee worden de coachgesprekken daarom ondersteund door andere vormen van coaching en ondersteunende activiteiten. Wij werken daarvoor regelmatig samen met professionals die terzake zeer deskundig zijn en uitstekende resultaten hebben geboekt.

 • De coachdoelen van een coachee staan centraal in het hele traject, die worden daarom ook geëvalueerd. Wij vinden het eveneens belangrijk om de resultaten van het coachtraject objectief te meten. Er wordt daarom bij het eerste gesprek en na het laatste gesprek gebruik gemaakt van wetenschappelijk gevalideerde vragenlijsten (UBOS (burn-out), UBES (bevlogenheid), Positieve psychologie, etc.) om de voortgang te kunnen meten.  


 

Wetenschappelijke inzichten PTG Coaching


 • Seligman & Csikszentmihaly (2000) zijn de grondleggers van een nieuwe stroming in de psychologie, de positieve psychologie. Waar voorheen de psychologie vooral
 gericht was op het verminderen van klachten en een probleemgerichte benadering
 werd gehanteerd, is de positieve psychologie vooral gericht op gezondheid en welbevinden. Er wordt in dit onderzoeksgebied juist gekeken naar menselijke kracht, talenten en optimaal functioneren (zie bijvoorbeeld Schaufeli & Bakker, 2004).

 • Een belangrijk onderzoeksgebied binnen de positieve psychologie is PostTraumatische Groei (PTG) (zie bijvoorbeeld Tedeschi & Calhoun, 2004; Park et al., 2009; Joseph et al., 2012). Binnen dit onderzoeksgebied is er ook aandacht
 voor positieve veranderingen na moeilijke gebeurtenissen of omstandigheden. PostTraumatische Groei is een fenomeen dat kan leiden tot transformatie, wat 
betekent dat de veranderingen blijvend zijn (Park et al., 2009). In het algemeen zijn er drie domeinen waarop groei gerealiseerd wordt, namelijk persoonlijke relaties (bijvoorbeeld meer waarde toedichten aan relaties met familie en vrienden), zelf-perceptie (bijvoorbeeld veerkracht, wijsheid, kracht en inzicht in eigen sterktes en beperkingen) en levensfilosofie (bijvoorbeeld een gewijzigd inzicht in wat nu echt
belangrijk is in het leven) (Joseph et al., 2012; Tedeschi & Calhoun, 2004 en 2008).


 • PostTraumatische Groei leidt tot het verhogen van persoonlijke hulpbronnen (zoals bijvoorbeeld optimisme en veerkracht) en op hun beurt zijn persoonlijke hulpbronnen van grote invloed op het optimaal functioneren van medewerkers. Greet is in december 2013 op dit onderzoek afgestudeerd en deed voor haar scriptie een onderzoek naar de werkbeleving van mensen na herstel van een burn-out.
 Uit dit onderzoek blijkt dat medewerkers die een burn-out hebben gehad gemiddeld net zo bevlogen zijn als medewerkers die geen burn-out hebben ervaren. Daarnaast blijkt dat het ervaren van PostTraumatische Groei tijdens het herstelproces van burn-out bijdraagt aan een verhoging van
 persoonlijke hulpbronnen en bevlogenheid en vermindering van resterende burn-out klachten. Wij hebben ervaren dat bij andere psychische klachten dezelfde resultaten geboekt worden. Wegens de bijzondere resultaten, is door de universiteit sterk aangeraden om van de scriptie een artikel te maken dat kan worden geplaatst in een internationaal vaktijdschrift.  De scriptie is op verzoek verkrijgbaar. 

 


Powered by webXpress